• تدوین شاخص و گویه ها
  تدوین شاخص و گویه ها
 • نظارت داده مکانی و زمانی
  نظارت داده مکانی و زمانی
 • جلسات استخراج نتایج طرح هوشمند سنجش سطح رضایت ذینفعان سازمانی
  جلسات استخراج نتایج طرح هوشمند سنجش سطح رضایت ذینفعان سازمانی
 • بهترین شیوه نظرسنجی
  بهترین شیوه نظرسنجی
 • ارزیابی، کیفیت سنجی و نظرسنجی کلیه ذینفعان سازمانی (مشترکین، کارکنان، پیمانکاران و …)
  ارزیابی، کیفیت سنجی و نظرسنجی کلیه ذینفعان سازمانی (مشترکین، کارکنان، پیمانکاران و …)
 • ارائه خدمات مشاوره داده آمایی و استخراج نتایج آماری
  ارائه خدمات مشاوره داده آمایی و استخراج نتایج آماری
 • بسته مدیریت هوشمند برگزاری نظرسنجی
  بسته مدیریت هوشمند برگزاری نظرسنجی
 • میز کار هوشمند
  میز کار هوشمند

روال پیاده سازی راهکارهای داده کاوان

یک – تدوین شاخص ها و ابعاد آن
شناسایی نیازهای اطلاعاتی، فرایندهای جاری مرتبط با خدمات به مشتریان، مراجعین، پیمانکاران، کارکنان و ...
دو – گردآوری هوشمند داده های میدانی
زمانبندی طرح، تعیین حجم نمونه و شیوه برداشت هوشمند داده های میدانی (مصاحبه حضوری یا تلفنی)
سه – توصیف و تحلیل گرافیکی داده ها
جمع بندی آماری داده های گردآوری شده و تدوین گزارش نهایی در قالب جداول و نمودارهای آماری
چهار – انتشار نتایج آماری
شرکت در جلسات جمع بندی نهایی با کارفرما و بحث و تبادل نظر در خصوص نقاط قوت و ضعف سازمان و ارایه راهکارهای اولیه با آن

پیشرفت فیزیکی طرح های هوشمند سنجش سطح رضایت

توافق بر ابعاد و گویه ها هر شاخص
گردآوری داده های میدانی
تدوین گزارش نهایی
تایید کارفرما و انتشار گزارشات

تماس با ما

لطفا صبر کنید

دفتر تحقیق و توسعه : مشهد ، کیلومتر 10 بزرگراه آسیایی، پارك علم و فناوري خراسان

تلفن: 35425451(051)

همراه :09155037002

کدپستی: 9185176935

نمابر :89775159 (021)

ایمیل: info@DadehKavan.com

مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات