تماس با داده کاوان

ممشخصات داده کاوان تماس با داده کاوان or
acle DF مشهد

نام گروه/ شرکت : داده کاوان معیار گستر

زمینه‌ی فعالیت:

فناوری اطلاعات و ارتباطات (داده آمایی و تحلیل هوشمند اطلاعات ذینفعان سازمانی)

نام مدیرعامل :

محمد رکنی زاده

آدرس دفتر تحقیق و توسعه شرکت : مشهد – پارک علم و فناوری  – مرکز رشد فناوری
کد پستی : ۹۱۸۴۶۴۴۶۳۱
همراه :
۰۹۱۵۵۰۳۷۰۰۲ -۰۵۱۳۵۴۲۵۴۵۱

وب سایت:  www. dadehkavan.com

ایمیلinfo@dadehkavan.com ,mroknizadeh@gmail.com

داده کاوان داده کاوان رکنی زاده رکنی زاده داده کاوان محمد رکنی زاده اوراکل اوراکل

داده کاوان داده کاوان محمد رکنی زاده