خدمات

معرفی ایده محوری:  برای اولین بار گردآوری هوشمند داده ها

خوشبختانه به پشتیبانی بیش از یک دهه تجربه مستمر برای اولین بار در سطح استان موفق به اجرای طرح های نوین هوشمند سازی داده های میدانی ذینفعان سازمانی با ابزارهای نوین فناوری روز دنیا شده ایم .