شناسایی نیازهای اطلاعاتی، فرایندهای جاری مرتبط با خدمات به مشتریان، مراجعین، پیمانکاران، کارکنان و …