شرکت در جلسات جمع بندی نهایی با کارفرما و بحث و تبادل نظر در خصوص نقاط قوت و ضعف سازمان و ارایه راهکارهای اولیه با آن