جمع بندی آماری داده های گردآوری شده و تدوین گزارش نهایی در قالب جداول و نمودارهای آماری