زمانبندی طرح، تعیین حجم نمونه و شیوه برداشت هوشمند داده های میدانی (مصاحبه حضوری یا تلفنی)