مشاورین

بنا به ضروریت هر طرح سنجش و ارزیابی یکی از متخصصین ذیل به خدمت گرفته می شوند :

۱- حوزه جامعه شناسی و پژوهش

۲- حوزه آمار استنباطی

۳- حوزه فناوری اطلاعات و زیرساخت نرم افزاری

۴- حوزه علوم ارتباطات و رسانه

۵-حوزه توسعه بازار (بازاریابی و فروش)