مشتریان شرکت داده کاوان

شرکت توزیع نیروی برق مشهد

شرکت داده کاوان معیار گستر توس  همکاری خود را با شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد از سال 1394 آغاز کرد.

این شرکت فعالیت خود را با نظرسنجی های رفع خاموشی و فروش انشعاب در شرکت توزیع نیروی برق مشهد آغاز کرد و در ادامه با توسعه فعالیت خود، شکایات مشترکین رفع خاموشی و فروش انشعاب را در دستور کار قرار داد و سامانه ای را برای نظرسنجی ها و شکایات تحت عنوان سنام (سامانه نظرات و آرای مشترکین) معرفی کرد.

در ادامه فرآیندهای نظرسنجی و شکایات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق مشهد توضیح داده خواهد شد.

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی

شرکت داده کاوان معیار گستر توس در سال 1395 اولین طرح نظرسنجی خود را در شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی با محوریت مشترکین آغاز کرد.

این شرکت در ادامه طرح های نظرسنجی خود، طرح میزان رضایت کارکنان از شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی را در برنامه خود قرار داد.

این شرکت با توسعه کار خود سامانه ای را برای ارزیابی میزان رضایت کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی براساس استاندارد ایزو 34000 معرفی کرد.

شرکت گاز استان خراسان رضوی

شرکت داده کاوان معیار گستر توس همکاری خود را با شرکت گاز استان خراسان رضوی در سال 1396 با طرح نظرسنجی ارزیابی فرهنگ HSE آغاز کرد. این طرح براساس استاندارد بیان شده توسط شرکت ملی گاز ایران اجرایی گردید و فرهنگ HSE در این شرکت براساس نردبان فرهنگ HSE مورد ارزیابی قرار گرفت.

این طرح به طور مشابه در سال 1397 نیز اجرایی شد و دقت بیشتر در جمع آوری داده ها با توجه به مهم بودن کارکنان عملیاتی در ارزیابی فرهنگ HSE از ویژگی های برجسته این طرح بود.

در شرکت گاز استان خراسان رضوی، 10 نشانه استقرار و وضعیت این شرکت در این 10 نشانه مورد ارزیابی قرار گرفت.

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

شرکت داده کاوان معیار گستر توس در سال 1394 با شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی با طرح نظرسنجی کارکنان آغاز به کار کرد و این طرح از اولین طرح های موفق نظرسنجی در شرکت داده کاوان بوده است. در ادامه همکاری با شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی، شرکت داده کاوان معیار گستر توس طرح های نظرسنجی از مشترکین، پیمانکاران و مسئولین را در دستور کار خود قرار داد.
این شرکت از سال 1394 هرساله این طرح ها را به صورت حضوری و تلفنی اجرایی می کند و با توسعه کار خود تحلیل های دقیق تری در بحث های کیفی ذی نفعان صورت داده است.