سامانه نظرات و آراء مشترکین

سامانه نظرات و آراء مشترکین شرکت توزیع برق (سنام) داده کاوان امکان نمایش تمامی خدمات سازمان را در قالب فرم ها، محاسبات، داشبورد و اینفوگرافیک در یک نگاه فراهم می کند.

کارتابل داده کاوان

کارتابل

در کارتابل سنام مکان مشاهده و تکمیل فرم و هم چنین اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و هم چنین تنظیمات مربوط به سطح دسترسی وجود دارد، اقدامات در جهت بهبود سیستم و فرآیندها نیز دیده شده است و هم چنین تعدادی فرم به تفکیک خدمت دریافتی مشترکین از شرکت برق آورده شده است. این خدمات شامل موارد خدمات فروش انشعاب و خدمات رفع خاموشی است.

Form-dadehkavan1

فرم

سامانه نظرات و آراء مشترکین (سنام) امکان بارگذاری و ارسال فرم های موجود در کارتابل را دارد و فرآیند تکمیل فرم را تسهیل کرده و امکان رصد تمامی فرم های تکمیل شده از سمت کاربران وجود دارد، این امر منجر به بهبود گردش فرم ها و اطلاعات موجود در سامانه می‌شود.

Report-Dadehkavan

گزارشات

سامانه نظرات و آراء مشترکین (سنام) داده کاوان بعد از تکمیل فرم ها امکان تهیه گزارشات مربوطه را فراهم می کند و گزارشاتی هم چون تعداد مشترکین ناراضی و یا در انتظار پیگیری و هم چنین گزارشات مربوط به خدمت دریافتی را فراهم می کند و کاربران می توانند در این قسمت فرم های تکمیلی را به صورت کلی ذخیره و نسخه ای را نزد خود داشته باشند.

dashboard-Dadehkavan

داشبورد

 • قابلیت دریافت نمودارهای تحلیلی به صورت دوره ای
 • امکان مشاهده نمودارهای میزان درصد رضایت مشترکین به تفکیک امور
 • امکان مشاهده انحرافات معیار به تفکیک امور جهت صحت و دقت در نظرسنجی
 • امکان مشاهده نمودارهای مربوط به میزان رضایت مشترکین به تفکیک شاخص ها

infographic-Dadehkavan

اینفوگرافیک

 • قابلیت نمایش نمودارهای تحلیلی در یک نگاه
 • قابلیت نمایش درصد رضایت مشترکین به تفکیک سال
 • قابلیت نمایش درصد رضایت مشترکین به تفکیک شاخص ها
 • قابلیت نمایش درصد رضایت مشترکین به تفکیک مدیریت ها و مناطق

matrix-Dadehkavan

ماتریس نقاط قوت و ضعف

 • مشاهده میزان رضایت کلیه مدیریت ها به تفکیک شاخص های بیان شده در یک نگاه
 • امکان ارزیابی نقاط قوت و ضعف به تفکیک فصول مختلف سال
 • امکان دریافت گزارشات تخصصی از مدیریت ها با درصد رضایت پایین
24

حداکثر زمان انتظار مشترک برای تماس (ساعت)

12000

مصاحبه هوشمند در حوزه خدمات شرکت توزیع نیروی برق مشهد

تصاویر سامانه سنام